เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน

รายละเอียดงาน


• ประสานงาน ตรวจรับเอกสาร รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตั้งเบิกกับแผนกบัญชี
• บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ติดตามประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการแจ้งซ่อม การเคลมจากลูกค้า และรายงานสถานะความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
• หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ


• เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23-35 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ด้านธุรการ การบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล การเตรียมเอกสาร รวบรวม และจัดเก็บ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักการบริการ ขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน รักความก้าวหน้า
• มีพื้นฐาน และความเข้าใจในภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเขียน อ่าน บันทึกรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษ