ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ และงานบริการ

รายละเอียดงาน


• ควบคุม ดูแล ประสานงานกับพนักงานขาย และลูกค้าในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
• เป็นตัวแทนในการจัดส่งอะไหล่ให้กับลูกค้าตามพื้นทีความรับผิดชอบ
• บริหารการขาย และควบคุมต้นทุนการจัดจำหน่าย
• ทำการตรวจเยี่ยม พบปะลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนการรับข้อร้องเรียน เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง เสนอต่อฝ่ายการตลาดในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

คุณสมบัติ


• เพศชาย อายุตั้งแต่ 28-40 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
• เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการปฏิบัติงานเชิงรุก • มีใจรักการบริการ ขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน รักความก้าวหน้า
• มีประสบการณ์เคาท์เตอร์เซลล์ หรือประสบการณ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีจิตใจรักในการบริการ มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน รักความก้าวหน้าในหน้าที่
• มีพื้นฐาน และความเข้าใจในภาษาอังกฤษระดับปานกลาง สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษ