เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน


• รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และทำการบันทึกบัญชี รวมถึงการกระทบยอดบัญชีในงบดุล
• ควบคุม ดูแลความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการรับเงิน และรายการจ่ายเงิน
• ตรวจสอบ และบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีอากรของบริษัท ฯ (เช่น ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้บริษัท)
• การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ

คุณสมบัติ


• ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีจิตใจรักในการบริการ มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน รักความก้าวหน้าในหน้าที่
• มีพื้นฐาน และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษ
• มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ